er8 obrazec

ER8 obrazec vam ob poškodbi pri delu omogoči odškodnino

Ne glede na to, kje ste zaposleni, vedno lahko pride do poškodbe pri delu. Sem spadajo tako telesne kot duševne poškodbe. Lahko so blage ali pa hujše, zaradi katerih je potem delavec z delovnega mesta odsoten dlje časa. Med poškodbe na delu se štejejo poškodbe, ki so nastale v času delovnega procesa, poškodbe na službeni poti in pa, če je bil prevoz organiziran s strani delodajalca. Zahtevek za odškodnino oddajo odškodninski strokovnjaki, ki so podučeni v pravnih zadevah. Podjetje Visoka odškodnina Planinšec sodi med podjetja, ki za svoje stranke dobiva visoke in pravične odškodnine. Se pa seveda glede na vsakega posameznika razlikujejo in za pridobitev je potrebno izpolniti določene pogoje. Tu se loči, ali je poškodba nastala zaradi malomarnosti delavca, ali so bili za poškodbo krivi neustrezni pogoji … Podlaga za odškodninski zahtevek je pravilno izpolnjen ER8 obrazec, sama višina odškodnine pa je odvisna od več dejavnikov, med drugim vrsta poškodbe in stroški zdravljenja.

Kaj je obrazec ER8?

Prijava nezgode – poškodbe pri delu je obrazec, ki ga je potrebno izpolniti, ko se delavec poškoduje na delovnem mestu in ga skrajšano imenujemo tudi ER8 obrazec. Obrazec ER8 je osnova za koriščenje pravic oškodovanca in tudi pomemben dokument, ki je potreben za koriščenje pravic, ki pripadajo oškodovancu pa tudi podlaga za zahtevek za odškodnino.

Kje se dobi obrazec ER8?

Obrazec ER8 se lahko kupi v knjigarnah ali papirnicah, lahko pa se natisne s spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Na strani NIJZ se najde tudi posebne šifrante, ki so nujni za pravilno izpolnjevanje obrazca ER8. Poleg tega pa so na strani tudi podrobna pojasnila in opisi vseh podatkov, da bo obrazec res pravilno izpolnjen. ER8 obrazec obsega dve strani, potrebno pa ga je izpolniti v štirih izvodih.

Kdo izpolni ER8 obrazec?

ER8 obrazec najprej izpolni delodajalec. Obrazca ne izpolnjuje sam oškodovanec, ki se mu je pripetila nezgoda, ampak to načeloma stori skupaj z vodjo in strokovnim delavcem za varnost pri delu. Tu obstaja izjema pri samozaposlenih, saj lahko v tem primeru posameznik sam izpolni obrazec ER8. Delodajalec se mora pred samim začetkom izpolnjevanja podrobno pozanimati o natančnih okoliščinah nesreče, prav tako pa poznati natančne podatke o delavcu. Delodajalec je dolžan obrazec ER8 izpolniti takoj po nezgodi, oziroma najkasneje v treh dneh. ER8 obrazec mora delodajalec izpolniti v štirih izvodih. Izpolnjeni morajo biti čitljivo in natančno, vsi štirje izvodi pa morajo biti na prvih straneh opremljeni z žigom podjetja. Nato izbrani osebni zdravnik poškodovanca ali izjemoma drugi zdravnik dopolni manjkajoče podatke na obrazcu ER8, da je ta popolno izpolnjen.

En polno izpolnjen ER8 obrazec se vrne delodajalcu. En obrazec se hrani pri osebnem zdravniku oškodovanca med njegovo medicinsko dokumentacijo. Dva izvoda pa izbrani zdravnik posreduje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), od katerih se en izvod prek zavodov za zdravstveno varstvo za vodenje zdravstvene statistike posreduje Inštitutu za varovanje zdravja RS. V primeru, da izbrani zdravnik namesto na ZZZS dva dodatna izvoda pomotoma posreduje delodajalcu, se dotičnega delodajalca prosi, da ta dva izvoda posreduje na najbližjo izpostavo ZZZS. V tem primeru bo spremenjeno pisno navodilo na obrazcu uveljavljeno postopoma.

Kdaj se izpolni ER8 obrazec?

Obrazec ER8 naj delodajalec izpolni takoj oziroma najkasneje v treh dneh od nesreče. To pomeni, da mora delodajalec inšpekciji prijaviti vsako nesrečo pri delu, ki povzroči smrtni izid ali pa zaradi nje delavec ni zmožen za delo za več kot tri dni. Prav tako mora delodajalec narediti prijavo, če pride do kolektivne nezgode, nevarnega pojava na delovnem mestu ali se ugotovi poklicna bolezen. Tudi zdravnik naj obrazec dopolni čimprej, ker je ER8 obrazec podlaga za koriščenje pravic, ki oškodovancu pripadajo po zakonu, obenem pa je obrazec osnova za zahtevek za odškodnino.

Kako ravnati pri poškodbi na delovnem mestu?

Neposredno po nesreči je treba najbližje sodelavce opozoriti o nesreči in o tem obvestiti nadrejene ali osebo, ki je zadolžena za varnost pri delu. Oškodovancu je treba nuditi prvo pomoč in poklicati nujno medicinsko pomoč. Potrebno je tudi zavarovati kraj nesreče in ga ohraniti nespremenjenega do prihoda Republiškega inšpektorata za delo. Nujno je potrebno izpolniti ER8 obrazec in ga posredovati naprej. Tudi, če se na začetku obisk zdravnika ne zdi potreben, je pametno to storiti, da se primer evidentira, kar lahko pomaga pri morebitnih kasnejših zahtevkih.

Res je, da se Visoka odškodnina Planinšec že vrsto let ukvarja z odškodninskim pravom in za svoje stranke pridobiva visoke odškodnine, za njihov uspeh ste pa je delno odgovoren tudi oškodovanec sam. Bistvenega pomena je, da prijavo naredi čim hitreje. To pomeni, da se čimprej naveže stik s strokovnjaki za odškodnine, ki oškodovanca vodijo čez sam postopek zahtevka. Pri Visoki odškodnini Planinšec je svetovanje, kako ravnati po nesreči, da oškodovanec prejme odškodnino, brezplačno, kasneje pa ga tudi vodijo in obveščajo o vseh podrobnostih postopka.

Samostojno vlaganje odškodninskih zahtevkov se odsvetuje, ker po navadi oškodovanci nimajo dovolj pravnega znanja, ki je potreben pri reševanju odškodninskih zadev. Prav tako je potrebno znanje za zagovor, ki utemeljuje, da za nesrečo oškodovanec ni kriv sam in, da potem prejme odškodnino, ki mu pripada. V skrajnem primeru odškodninski strokovnjaki prevzamejo tudi zastopanje na sodišču, če ponujena odškodnina ni zadovoljiva. Znesek odškodnine namreč določa dejstvo, ali se je nesreča pripetila zaradi malomarnosti delavca in v kolikšni meri je bil sam odgovoren, ali je sledil navodilom za varnost pri delu in se pravilno zaščitil.

Katere dokumente je potrebno priložiti zahtevku za odškodnino?

Ključnega pomena pri oddaji zahtevka za odškodnino je, med ostalimi dokumenti, definitivno ER8 obrazec, ki ga je moral v treh dneh po nezgodi izpolniti delodajalec in ga primerno opremiti z žigom podjetja. Obrazec ER8 mora biti primerno izpolnjen tudi s strani osebnega zdravnika. Pri Visoki odškodnini Planinšec svetujejo, da pri njih, za uspešno uveljavljanje odškodnine zraven dodate še poškodbeni list, fotokopijo pogodbe o zaposlitvi, izjave morebitnih prič in pa dokazila o bolniškem stažu, ki so lahko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali sklep ZZZS. Priložite še dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela, kar pomeni potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staža ali pa plačilne liste tri mesece pred nesrečo in vse plačilne liste po nesreči. Lahko dodate še dokazilo o oškodovanju na drugih področjih kot so šport, študij in podobno in pa morebitne fotografije okoliščin nezgode. Čeprav so vsa dokazila pomembna, je ER8 obrazec za uveljavljanje odškodnine najpomembnejši.

Rate this post

Avtor prispevka:

230   Posts

Vsi prispevki